URFOLKSDELARATION

 

Belgien, Bolivia, Costa Rica, Kuba, Danmark, Dominikanska Republiken, Ecuador,Estland, Finland, Tyskland, Grekland, Guatemala, Ungern, Lettland, Nicaragua,Peru, Portugal, Slovenien och Spanien:

 

Artikel 1

Urfolken har rätt till full njutning, som en kollektiv eller som

individer av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som erkänns i Stadga FN: s allmänna förklaring av mänsklig rättigheter3 och

internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter. 

 

artikel 2

Ursprungsbefolkningar och individer är fria och lika för alla andra folk och individer och har rätt att vara fri från alla typer av diskriminering, i utöva sina rättigheter, särskilt baserat på deras inhemska ursprung eller

identitet.

 

artikel 3

Urfolken har rätt till självbestämmande. Med stöd av denna rätt

de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturell utveckling.

 

artikel 4

Urfolken, när de utövar sin rätt till självbestämmande, har rätt till autonomi eller självstyre i frågor som rör deras interna och lokala

angelägenheter, liksom sätt och medel för att finansiera sina autonoma funktioner.

 

artikel 5

Urfolken har rätt att behålla och stärka sin distinkta politiska, juridiska, ekonomiska, sociala och kulturella institutioner, men behåller sin rätt att delta fullt ut, om de så önskar, i den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella livslängd staten. artikel 6Varje inhemska individ har rätt till en nationalitet. artikel 71. Inhemska individer har rätt till liv, fysisk och mental integritet, frihet och personlig säkerhet. 2. Urfolken har kollektiv rätt att leva i frihet, fred och säkerhet som olika folk och får inte utsättas för någon form av folkmord eller någon annan våldshandling, inklusive våld ta bort barn från gruppen till en annan grupp. artikel 81. Urfolken och privatpersoner har rätt att inte utsättas för påtvingad assimilering eller förstörelse av deras kultur. 2. Staterna ska tillhandahålla effektiva mekanismer för att förebygga, och gottgörelse för:(A) Alla åtgärder som syftar eller leder till att beröva dem derasintegritet som olika folk eller deras kulturella värderingar eller etniska identiteter;

(B) Alla åtgärder som syftar eller leder till förd dem derasländer, territorier och resurser;

(C) Någon form av tvångsbefolkningsöverföring som har till syfte eller verkankränka eller underminera någon av deras rättigheter;(D) Någon form av påtvingad assimilering eller integration;(E) Någon form av propaganda som syftar till att främja eller framkalla ras eller etniskt diskriminering riktad mot dem.  artikel 9Urfolken och privatpersoner har rätt att tillhöra en inhemsk gemenskap eller nation, i enlighet med traditioner och seder i gemenskap eller nation berörda. Ingen diskriminering av något slag kan uppstå från utövandet av en sådan rätt. artikel 10Urfolken ska inte med våld bort från sin mark eller områden. Ingen flytt ska ske utan fri före och informerade samtycke från ursprungsbefolkningar berörda och efter överenskommelse om rättvis ersättning och, om möjligt, med möjlighet till avkastning. artikel 111. Urfolken har rätt att utöva och återuppliva sin kulturella traditioner och seder. Detta innefattar rätten att behålla, skydda och utveckla Dåtid, nutid och framtida manifestationer av deras kulturer, såsom arkeologiska och historiska platser, konstföremål, designer, ceremonier, teknik och visuella och scenkonst och litteratur. 2. Staterna ska ge upprättelse genom effektiva mekanismer, som kaninnefatta ersättning, som utvecklats i samarbete med urfolken med avseendetill deras kulturella, intellektuella, religiösa och andliga tagen egendom utan deras fri före och informerat samtycke eller i strid med sina lagar, seder och bruk. 

 

artikel 12

 1. Urfolken har rätt att manifestera, praktik, utveckla och undervisa sina andliga och religiösa traditioner, seder och ceremonier; rätten att

underhålla, skydda, och ha tillgång till sekretess till sina religiösa och kulturella platser; de rätt att använda och kontroll över sina ceremoniella föremål; och rätten till hemtransport av sina mänskliga kvarlevor.

 

 1. States shall seek to enable the access and/or repatriation of ceremonial objects and human remains in their possession through fair, transparent and effective mechanisms developed in conjunction with indigenous peoples concerned.

 

artikel 13

 1. Urfolken har rätt att återuppliva, använda, utveckla och överföra

till kommande generationer deras historier, språk, muntliga traditioner, filosofier, skrift system och litteratur, och att utse och behålla sina egna namn för samhällen, platser och personer.

 

 1. Staterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa att denna rättighet skyddas och även för att säkerställa att ursprungsbefolkningar kan förstå och förstås i politiska, rättsliga och administrativa förfaranden, vid behov genom tillhandahållande av tolkning eller på annat lämpligt sätt.

 

artikel 14

 1. Urfolken har rätt att upprätta och kontrollera sina utbildningssystem och institutioner som tillhandahåller utbildning på sitt eget språk, i

ett sätt som är lämpligt för deras kulturella metoder för undervisning och inlärning.

 

 1. Inhemska individer, särskilt barn, har rätt till alla nivåer och former av utbildning av staten utan diskriminering.
 2. Staterna skall, i samband med urfolken vidta effektiva åtgärder, för att inhemska personer, särskilt barn, inklusive de lever utanför samhället, att ha tillgång, när det är möjligt, till en utbildning i sin egen kultur och som på sitt eget språk.

 

artikel 15

 1. Urfolken har rätt till värdighet och mångfald av deras kulturer, traditioner, historia och strävanden som skall på lämpligt sätt återspeglas

i utbildning och information till allmänheten.

 

 1. Staterna ska vidta effektiva åtgärder i samråd och samarbete med

urfolkens berörda att bekämpa fördomar och eliminera diskriminering

och att främja tolerans, förståelse och goda relationer mellan inhemska folk och alla andra delar av samhället.

 

artikel 16

 1. Urfolken har rätt att upprätta sin egen medier i deras egna språk och att ha tillgång till alla former av icke-inhemska medier utan

diskriminering.

 1. Staterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa att statligt ägda medier vederbörlig hänsyn till inhemsk kulturell mångfald. Stater, utan att det påverkar säkerställa full yttrandefrihet, bör uppmuntra privatägda media till adekvat speglar inhemsk kulturell mångfald.

 

artikel 17

 1. Inhemska individer och folk har rätt att till fullo njuta av alla rättigheter inrättats i enlighet med tillämplig internationell och nationell arbetsrätt.
 2. Staterna skall i samråd och samarbete med urfolken vidta särskilda åtgärder för att skydda inhemska barn från ekonomiskt utnyttjande och

mot att utföra arbete som kan vara riskfyllt eller att störa barnets utbildning eller vara skadligt för barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling, med hänsyn till deras speciella utsatthet och vikten av utbildning för deras delaktighet.

 

 1. Ursprungs individer har rätt att inte utsättas för någon diskriminerande villkor för arbete och bland annat anställning eller lön.

 

artikel 18

Urfolken har rätt att delta i beslutsfattandet i frågor vilket skulle påverka deras rättigheter, genom representanter som valts av sig

enlighet med sina egna förfaranden, liksom att upprätthålla och utveckla sin egen ursprungs beslutsfattande institutioner.

 

artikel 19

Staterna ska samråda och samarbeta i god tro med ursprungsbefolkningar

berörda genom sina egna representativa institutioner för att få deras fria,

före och informerat samtycke innan de antar och genomför lagstiftning eller administrativa åtgärder som kan

 

 

artikel 20

 1. Urfolken har rätt att behålla och utveckla sin politiska, ekonomiska och sociala system eller institutioner, för att vara säker på att njuta av deras egna medel för sitt uppehälle och utveckling, och att engagera sig fritt i alla sina traditionella och annan ekonomisk verksamhet.

 

 1. Urfolken berövats sina försörjningsmöjligheter och utveckling har rätt till rättvis prövning. artikel 21
 2. Urfolken har rätt att utan diskriminering, till förbättring av deras ekonomiska och sociala förhållanden, inklusive bland annat, i områdena utbildning, sysselsättning, yrkesutbildning och omskolning, bostäder,

sanitet, hälsa och social trygghet.

 1. Staterna ska vidta effektiva åtgärder och, i förekommande fall,speciellt

åtgärder för att säkerställa fortsatt förbättring av deras ekonomiska och sociala betingelser. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de rättigheter och särskilda behov ursprungs äldste, kvinnor, ungdomar, barn och personer med funktionshinder.

 

artikel 22

 1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de rättigheter och särskilda behov

ursprungs äldste, kvinnor, ungdomar, barn och personer med funktionshinder i Genomförandet av denna förklaring.

 1. Staterna skall vidta åtgärder i samband med ursprungsbefolkningar, till

säkerställa att ursprungs kvinnor och barn njuta av fullständigt skydd och garantier mot alla former av våld och

 

artikel 23

Urfolken har rätt att bestämma och utveckla prioriteringar och strategier för att utöva sin rätt till utveckling. I synnerhet ursprungsbefolkningar

har rätt att aktivt delta i utvecklingen och bestämma hälsa, bostäder

och andra ekonomiska och sociala program som påverkar dem och, så långt det är möjligt administrera sådana program genom sina egna institutioner.

 

artikel 24

 1. Urfolken har rätt till sina traditionella läkemedel och behålla sina hälsovanor, inklusive bevarandet av deras viktiga läkemedel växter, djur och mineraler. Inhemska personer har också rätt att få tillgång till,

utan diskriminering, för alla social- och hälsovårdstjänster.

 1. Inhemska individer har lika rätt att åtnjuta den bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa. Staterna skall vidta nödvändiga åtgärder i syfte att gradvis uppnå det fulla förverkligandet av detta höger.

 

artikel 25

Urfolken har rätt att behålla och stärka sin särpräglade andlig relation med sin traditionellt ägda eller på annat ockuperat och används

mark, territorier, vatten och kust hav och andra resurser och att upprätthålla sin ansvar för framtida generationer i detta avseende.

 

 

 

artikel 261. Urfolken har rätt till den mark, territorier och resurser som de traditionellt har ägt ockuperade eller på annat sätt användas eller förvärvad.

2. Urfolken har rätt att äga, använda, utveckla och styra mark, territorier och resurser som de besitter på grund av traditionell ägande eller andra traditionella yrke eller användning, liksom de som de har i övrigt förvärvas.

3. Staterna ska ge rättsligt erkännande och skydd för dessa länder,territorier och resurser. Ett sådant erkännande skall genomföras med vederbörlig hänsyn till tull, traditioner och markägoförhållandena av ursprungsbefolkningar artikel 27Stater ska upprätta och genomföra i samband med ursprungsbefolkningarberörda, ett rättvist, oberoende, opartisk, öppen och transparent process, varvid hänsyn erkännande ursprungsbefolkningar lagar, traditioner, seder och markinnehav system för att känna igen och döma de urfolks rättigheter som hänför sig till deras mark, territorier och resurser, inklusive de som var traditionellt ägs eller på annat sätt upptagen eller användes. Urfolken har rätt att delta i denna process.

 

artikel 28

 1. Urfolken har rätt att avhjälpa genom som kan innehålla återställande eller, när detta inte är möjligt, bara, rättvis och skälig ersättning för

de landar, territorier och resurser som de traditionellt har ägt eller på annat sätt ockuperade eller används, och som har beslagtagits, tagen, ockuperade, används eller skadade utan deras fria före och informerat samtycke.

 1. Om inget annat fritt överenskommits av de berörda folken,

ersättning skall ske i form av mark, territorier och resurser lika i kvalitet, storlek och rättslig ställning eller ekonomisk ersättning eller annan lämplig gottgörelse.

 

artikel 29

 1. Urfolken har rätt att bevara och skydda miljön och produktionskapaciteten i sina länder eller territorier och Medel. Staterna ska upprätta och genomföra program för bistånd ursprungsbefolkningar för sådant bevarande och skydd, utan diskriminering.

 

 1. Staterna ska vidta effektiva åtgärder för att säkerställa att ingen lagring eller bortskaffande av farliga ämnen skall ske i mark eller territorier inhemsk folk utan deras fria före och informerat samtycke.

3. Staterna skall också vidta effektiva åtgärder för att säkerställa, vid behov, att program för övervakning, bevara och återställa hälsan hos inhemska folk, som utvecklats och implementerats av folk som påverkas av sådana material, vederbörligen genomförs. artikel 30

 1. Militära aktiviteter får inte ske i mark eller territorier

ursprungsbefolkningar, inte motiveras av ett relevant allmänintresse eller på annat sätt fritt överens med eller begärs av urfolkens berörda.

 1. Staterna ska vidta effektiva samråd med ursprungsbefolkningar berörda, genom lämpliga förfaranden och särskilt genom deras representativa institutioner, innan du använder deras mark eller territorier för militär

aktiviteter.

 

artikel 31

 1. Urfolken har rätt att behålla, kontroll, skydda och utveckla deras kulturarv, traditionell kunskap och traditionella kulturella uttryck, liksom de manifestationer av deras vetenskaper, teknik och kulturer, inklusive mänskliga och genetiska resurser, frön, läkemedel, kunskap om egenskaperna hos djur och växter, muntliga traditioner, litteratur, design, sport och traditionella spel och visuella och scenkonst. De har också rätt att underhålla, kontroll, skydda och utveckla sina immateriella rättigheter över en sådan kultur arv, traditionell kunskap och traditionella kulturella uttryck.
 2. I samband med urfolken ska vidta effektiva åtgärder för att erkänna och skydda utövandet av dessa rättigheter.

 

artikel 32

 1. Urfolken har rätt att bestämma och utveckla prioriteringar och

strategier för utveckling eller användning av deras mark eller territorier och andra källor.

 1. Staterna ska samråda och samarbeta i god tro med den inhemska berörda genom sina egna representativa institutioner för att få folk deras fria och informerade samtycke innan godkännande av projekt som påverkar deras

mark eller territorier och andra resurser, i synnerhet i samband med

utveckling, utnyttjande eller exploatering av mineral, vatten eller andra resurser.

3. Staterna skall tillhandahålla effektiva mekanismer för rättvis prövning för alla sådan verksamhet, och lämpliga åtgärder skall vidtas för att mildra negativa miljömässiga, ekonomiska, sociala, kulturella eller andlig påverkan. artikel 33

 1. Urfolken har rätt att bestämma över sin egen identitet eller

medlemskap i enlighet med sina seder och bruk. Detta påverkar inte

rätt inhemska individer att få medborgarskap i de stater där de leva.

 1. Urfolken har rätt att bestämma strukturerna och till välj medlemskap deras institutioner i enlighet med deras egna förfaranden.

 

artikel 34

Urfolken har rätt att främja, utveckla och bibehålla sin institutionella strukturer och deras särskiljande tull, andlighet, traditioner, rutiner, metoder och i de fall där sådana finns, juridiska system eller tull, i enlighet med internationella normer för mänskliga rättigheter.

 

artikel 35

Urfolken har rätt att bestämma ansvar individer till sina samhällen.

 

 

artikel 36

 1. Urfolken, särskilt sådana som delas av internationella gränser, har rätt att bevara och utveckla kontakter, relationer och samarbete, bland annat

aktiviteter för andliga, kulturella, politiska, ekonomiska och sociala syften, med sina egna medlemmar samt andra folk över gränserna.

 1. staterna, i samråd och samarbete med urfolken, skall vidta effektiva åtgärder för att underlätta utövandet och säkerställa genomförandet av denna rätt.

 

artikel 371. Urfolken har rätt till erkännande, efterlevnad och verkställighet av fördrag, överenskommelser och andra konstruktiva arrangemang ingås med stater eller deras efterföljare och har stater ära och respektera ett sådant avtal, överenskommelser och andra konstruktiva arrangemang.

2. Ingenting i denna förklaring får tolkas som minskande ellereliminera urbefolkningars rättigheter som ingår i fördrag, avtal ochandra konstruktiva arrangemang.

 

artikel 38Staterna i samråd och samarbete med urfolken ska ta lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftningsåtgärder, för att uppnå ändarna av dettaDeklaration

 

artikel 39Urfolken har rätt att få tillgång till ekonomiskt och tekniskt bistånd från stater och genom internationellt samarbete, för att njuta av rättigheter i denna förklaring. artikel 40Urfolken har rätt att få tillgång till och snabba beslut genom rättvisa och rättvisa förfaranden för att lösa konflikter och tvister med stater ellerandra parter, samt till effektiva rättsmedel för alla intrång i derasindividuella och kollektiva rättigheter. Ett sådant beslut skall ta vederbörlig hänsyn till seder, traditioner, regler och rättssystem urfolkens berörda och internationella mänskliga rättigheter. artikel 41Organ och fackorgan inom FN-systemet och andra mellanstatliga organisationer skall bidra till ett fullständigt genomförande av denbestämmelserna i denna förklaring genom mobilisering, bland annat av ekonomiska samarbete och tekniskt bistånd. Medel och metoder för att säkerställa deltagande ursprungsbefolkningar i frågor som berör dem skall fastställas. artikel 42FN, dess organ, inklusive permanenta forum för ursprungsfolk Frågor, och fackorgan, även på nationell nivå, och staterna skall främja respekten för och fullständig tillämpning av bestämmelserna i denna förklaring ochfölja upp effektiviteten i denna förklaring. artikel 43De rättigheter som erkänns i den utgör minimistandarder för överlevnad, värdighet och välfärd urbefolkning i världen. artikel 44Alla rättigheter och friheter som erkänns här är lika garanterat man och kvinnliga inhemska individer.  artikel 45Ingenting i denna förklaring får tolkas som minskande eller släckningrättigheter urbefolkningar har nu eller kan förvärva i framtiden.  artikel 461. Ingenting i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, folk, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, i strid med stadgan för Förenta nationerna eller tolkas som ett tillstånd eller uppmuntra alla åtgärder som skulle stycka eller försämra, helt eller delvis, i territoriella integritet eller politiska enhet suveräna och oberoende stater. 2. Vid utövandet av de rättigheter som formulerats i denna förklaring, mänsklig rättigheter och grundläggande friheter för alla skall respekteras. Utövandet av de rättigheter anges i denna förklaring skall endast vara föremål för sådana begränsningar som är bestäms av lag, och i enlighet med internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Alla sådana begränsningar skall vara icke-diskriminerande och absolut nödvändigt enbart för i syfte att säkerställa tillbörlig hänsyn till och respekt för rättigheter och friheter andra och för att uppfylla de rättvisa och mest tvingande kraven i ett demokratiskt samhälle.

3. Bestämmelserna i denna förklaring skall tolkas i enlighet med principerna om rättvisa, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter,jämlikhet, icke-diskriminering, god förvaltning och god tro.