Stadgar

 Albmut-Folket Stadgar

Antagna vid telefonmöte den 2008-06-25

Ändring av stadgarna § 2 Organisation enligt årsmötesprotokoll 2009-08-01 Umeå,

§ 10:1, Styrelsen består av ”minst” fem ledamöter.

Ändring av stadgarna §§ 1, 2,5, 6, 7, 9, 19 enligt årsmötesprotokoll 2012-11-10 Storuman.

Ändamål

§ 1 Målet för partiet Albmut-Folket är: att förena samerna i Sverige

Organisation

§ 2 Styrelsen består av minst fem ledamöter och minst två suppleanter. Årsmötet kan besluta om minskning eller utökning av antalet styrelseledamöter. Ordförande väljs direkt av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Mandattiden är 2 år för hälften av styrelsen och två år för den andra hälften. Val sker växelvis vid varje årsmöte. Om hela styrelsen av någon anledning skall väljas, skall halva antalet väljas för ett år. Mandattiden för styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter är ett år.

 

Medlemsavgifter

§ 3 För medlemskap gäller att fastställd medlemsavgift har betalats årsmöte.

 

Uteslutning av medlem

§ 5 Medlem som aktivt arbetar för någon med partiet konkurrerande politisk organisation eller genom sitt handlande skadar partiet, kan uteslutas genom beslut av partistyrelsen.

 

Revision

§ 6 Partiets revisorer vars revisionsberättelse ska behandlas, har rätt att närvara vi årsmötet. Revisor som avstyrk ansvarsfrihet är skyldig att närvara. Revisor ska vara en av partiet vald revisor. Revisorerna kan när de vill ta del av föreningens verksamhet och räkenskaper.

 

Årsmöte

§ 7 Årsmötet består av medlemmar i partiet Medlemmar i partiet har yttrande- och

förslagsrätt. Varje enskild medlem äger vid årsmötet en röst

§ 8 Årsmötet sammanträder varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Inbjudan tillårsmötet skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet.

 

§ 9 Ärenden och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

 

§ 10 Styrelsen upprättar förslag till dagordning för årsmötet. Årsmötet öppnas av ordförande eller av den som styrelsen utser.

 

§ 11 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justerare
5. Upprop, fastställande av röstlängd
6. Fastställande av dagordning
7. Fråga om mötet behörigen utlysts
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk redogörelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av motioner och inkomna ärenden
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
14. Bestämmande av arvoden för styrelsen

15. Val enligt
§ 2, a. Ordförande
b. Ordinarie ledamöter i styrelsen

c. Suppleanter i styrelsen

d. Två ordinarie revisorer

e. Två revisorssuppleanter

16. Övriga val

17. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhet period
18. Övriga ärenden.
19. Årsmötets avslutning.

 

§ 12 Årsmötet är beslutsmässigt med de anslutna medlemmar som kommit till mötet. Röstning sker öppet om inte sluten omröstning yrkas. Årsmötesbeslut fattas med enkel majoritet.

Årsmötets ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Vid sluten omröstning och vid val skall lottning ske vid lika röstetal.

 

§ 13 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen kallar till extra årsmöte om minst hälften av partiets medlemmar begär det. Vid extra årsmöte representeras föreningen av anslutna medlemmar.

 

Styrelse

§ 14 Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Telefonsammanträde bör undvikas, men visar det sig ändå nödvändigt skall protokoll

Sändas till alla deltagande styrelseledamöter för undertecknande.

 

§ 15 Sekreteraren skall föra beslutsprotokoll vid styrelsesammanträden. Av ordföranden justerat protokoll skall sändas till styrelseledamöter, suppleanter samt till revisorerna.

 

§ 16 Styrelsen beslutar inom sig vem som skall teckna partiet.

 

§ 17 Styrelsen skall vid ordinarie årsmöte lämna berättelse över partiets verksamhet och förvaltning under närmast föregående verksamhetsperiod. Revisorernas berättelse skall innehålla förslag till av- eller tillstyrkan av ansvarsfrihet.

 

Ändring av stadgarna

§ 18 Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut som med anledning av förslag

från styrelsen eller ansluten medlem fattas vid ordinarie årsmöte och då med minst två tredjedels (2/3) majoritet.

Upplösning av partiet Albmut -Folket

 

§ 19 Beslut om upplösning kan ske endast på ordinarie årsmöte och då med två tredjedels

( 2/3) majoritet

För att förslag om upplösning ska kunna tas upp av årsmötet fordras att förslaget senast

fyra månader före årsmötet sänds till alla anslutna medlemmar för kännedom.

Frågan om upplösning ska finnas på förslaget till dagordning på årsmötet.