Filarea

Rapport från plenum i Örnsköldsvik 19–21 februari 2019.

 Ytterligare ett plenumsmöte har ägt rum. Denna gång i Örnsköldsvik i Västernorrland. Det är några ämnen som diskuterades under plenumsveckan som jag tänker rapportera om.

 

Samisk allmänpolitisk debatt

 

På onsdagsförmiddagen hade plenum allmänpolitisk debatt i valfria ämnen. Det var ämnen av olika slag från Jämlikhet, Rennäringens villkor, Rovdjursstrategi, Synliggörandet av samisk kultur, samiska marker och folkrätten, Övergripande politiskt ramverk, samisk hälsa, Jag ser möjligheter utanför samebyarna till Samiskt självbestämmande.

 

Självbestämmande eller självstyre är ett begrepp som används ofta i debatten. Frågan är vilket värde lägger man i begreppet. Samer som i egenskap av att vara ett fysiskt folk har enligt Urfolksdeklarationen rätt till självbestämmande i interna och lokala frågor.

 

Sametingsmajoriteten använder uttrycket ofta i sin argumentation.

 

Självbestämmandet gäller självklart alla medborgare i självstyret. Ibland får jag uppfattningen att i ljuset av självstyret används urfolket som en symbol och en  attributförstärkare i syfte att få gehör i vissa frågor. 

 

Sedan är allting vardag igen, självbestämmandet i sin verkliga betydelse lämnas därhän.

 

Sametinget är grundad på en demokratiskt vald församling som representerar ett fysiskt samiskt folk och då ska också synen på självbestämmandet vara anpassad och i paritet med att samer just är ett fysiskt folk.

 

En lagstadgad konsultationsordning är ett uttryck för ökat samiskt självbestämmande. Den bereds fortfarande och finns på regeringens bord. Vägen dit har varit minst sagt svajig med hastigt ändrade ståndpunkter. Från att förkasta den till att ändra sig att man nu vill ha en lagstadgad konsultationsordning.

 

Jag konstaterar nu att Sametings majoriteten verkar ha bestämt sig för att det är en fördel för samiskt självbestämmande att Sametinget har en lagstadgad konsultationsordning

 

Självbestämmandet har även koppling till Sametingsvalet och röstlängden. I en hemställan har det yrkats att ansvaret för röstmottagning, rösträkning och mandatfördelning överförs till Sametinget och dess funktion Valnämnden.

 

Uppgifter som i dag handhas av Länsstyrelsen i Norrbottens Län.

 

Självbestämmande i all ära, men här är det en politiskt vald nämnd vars ledamöter byts ut vart fjärde år som ska ha ansvaret för Sametingsvalet och är knappast ett uttryck för självstyre.

 

När oro och tvivel på rättssäkerheten för de svenska medborgare som är upptagna på Sametingets röstlängd kommer till uttryck – kommer motfrågor i plenum. ”Vill ni inte ha självbestämmande” – ”Är ni emot självstyre”

 

Det är inga svar man förväntar sig från dem som ansvarar för självstyret. Det finns fortfarande mycket kvar att utveckla innan Sametinget kan agera utifrån att vara en jämbördig förhandlingspart och ha ett verkligt självstyre.

 

Synen på självbestämmandet är i behov av ett paradigmskifte. Det innebär att alla samer ska, oavsett indelad kategori, vara självklara medborgare i självstyret och att majoriteten som ansvarar för politiken också inser detta.

 

Man bör se relationen mellan Sametinget och staten som utrikespolitik och diplomati. Och att Sametinget ser på sig själv som jämbördig part vid förhandlingar med staten.

 

Det är svåra frågor och stor omställning för dem som har fördel av Rennäringslagen och tycks passivt vänta på att staten ska fortsatt vara agerande part.  

 

Sametingets budget 2019

 

Sametingets budget för 2019 är en historia för sig. Det började redan vid plenum i Storforsen i november 2018. Det är vanligt att plenum fastställer budgetramar för nästkommande år vid höstplenum och att plenum i februari budgetåret får tillfälle att diskutera budgetdispositioner.

 

Det var bara det att styrelsemajoriteten hade glömt bort att ta med budgeten i ärendelistan. Så ett försök gjordes för att få upp budgeten som extra ärende. Detta förkastades av plenum. Det räcker med att en ledamot är emot för att extra ärenden inte kommer upp.

 

Vid budgetdebatten i Örnsköldsvik framkom det ganska snart att styrelsen inte hade koll på budgetdispositionerna. Siffrorna i prognosen var högst preliminära. Detta stämde visade det sig. Siffrorna stämde inte heller i förslaget till 2019 års budget.

 

Debatten blev livlig med många mot– och ändringsförslag samt tilläggsförslag. Efter en lång debatt där styrelsen fick mycket kritik antogs ett ändringsförslag från Ingrid Inga som gick ut på att uppdra till styrelsen att besluta om budgetdispositioner för 2019 med de korrigeringar som redovisats i plenum samt att budgetramar och budget dispositioner inklusive korrigeringar redovisas till plenum i maj 2019.

 

Parlamentsbyggnaden

 

Parlamentsbyggnadens placering har debatterats ända sedan 2011. Första tomten i Kiruna som anvisades var  bra belägen på sluttningen av Lossavara med utsikt västerut mot Kebnekajse. Det som störde var några vindsnurror direkt i blickfånget men inte i sådan omfattning att man inte kunde stå ut med detta.

 

Den tomten kunde inte användas på grund av förekomst av järnmalm i marken under tomten. Sedan har det rullat på och vid plenum i Örnsköldsvik skulle det avgöras var parlamentsbyggnaden skulle ligga.

 

Omröstningen var upplagd så att först skulle det avgöras vem av Vilhelmina eller Östersund som skulle ställas mot Kiruna.

 

 Innan omröstningen skulle ske kunde man ana att det skulle bli fråga om rävspel och taktikröstning. 

 

Möjligheten fanns att de som förespråkade Kiruna kunde rösta på Vilhelmina för att få bort Östersund. Vid en jämförelse mellan Kiruna och Vilhelmina var oddsen till Kirunas fördel. Den omröstningen vann Östersund

 

Den slutliga omröstningen slutade med röstsiffrorna 18 för Östersund och 13 för Kiruna. Tre ledamöter från majoriteten gick emot styrelseblocket och röstade för Östersund vilken också blev destinationsort.

 

Om det blir en parlamentsbyggnad återstår att se. Första steget är att Sametinget tar kontakt med Regeringen om byggnaden.

 

Den uppgiften faller på Sametingets styrelse. Frågan är om de hämtar sig från nederlaget de åsamkades på plenum i Örnsköldsvik eller om nya försök kommer att göras för att få byggnaden till Kiruna.

 

Och det har redan satt igång. I dag 25 februari 2019 fyra dagar efter att beslutet togs i plenum i torsdags 21 februari 2019 har försöken att få byggnaden till Kiruna börjat.

 

Ingrid Inga Samelandspartiet har, enligt Sameradion, skrivit en motion till Sametinget där hon vill se en samisk folkomröstning om var parlamentet ska ligga. Somliga tycks vara avsaknad av respekt för demokratin.

 

Sista ordet är därmed inte sagt, fortsättning följer.

 

Jag drar i alla fall en slutsats, Sametinget är ännu inte moget för samiskt självbestämmande – självstyre. Och kommer kanske aldrig någonsin att bli det.

 

/Lars-Paul