Rapport från plenum i Storforsen, Bredsel 12-16 november 2018

 

Årets sista plenum 2018 och den 79:e i ordningen ägde rum vecka 45, i Storforsen, Bredsel. Storforsen är en turistanläggning belägen invid Piteälven där den störtar nerför berget och bildar ett imponerande vattenfall. När vi var där i mitten av november var det mycket vatten i älven trots lågsäsong och det sägs att vid vårfloden är vattenströmmen 800 kubikmeter per sekund. Dånet från forsen lär då vara imponerande.

 

Det är några punkter från förhandlingarna i Storforsen som är värda att belysa och då särskilt en fråga, och den tänker jag börja med.

 

Utredning om förbättrade möjligheter att rösta i Sametingsvalet

 

Förslaget från Sametingets styrelse och Valnämnden går i huvudsak ut på

 

 • Att ansvaret för röstmottagning, rösträkning och mandatfördelning överförs från Länsstyrelsen till Sametinget.

 

 • Att Sametingets valnämnd prövar ärenden om upptagande i sameröstlängden.

 

 • Att Valnämnden får göra ändringar om den finner att en person orättmätigt strukits ur röstlängden eller orättmätigt tagits upp.

 

 • Att om man anser att den preliminära röstlängden är felaktig måste skriftlig begäran om ändring ske till Sametingets valnämnd.

 

 • Att valnämnden ska granska och räkna de avgivna rösterna, fördela mandaten, redovisa resultatet och utfärda bevis till valda ledamöter och ersättare.

 

 • Att endast grupp, parti eller liknande sammanslutning som har fått minst 4 procent av rösterna är berättigad att delta i fördelningen av mandaten.

 

 • Att jämförelsetalet vid mandatfördelning innan grupp, parti eller liknande sammanslutning ännu inte tilldelats något mandat, röstetalet ändras till att delas med 1,2  istället för nuvarande 1,4.

 

Bakgrund

Samer är ett fysiskt folk med rätt till självbestämmande. På grund av rådande lagstiftning – läs rennäringslagen – är detta folk uppdelat i kategorier där en grupp har möjlighet att tillämpa samisk rätt, renskötselrätten medan den andra gruppen inte har den möjligheten utan ställs åt sidan. Detta förhållande är synnerligen odemokratiskt.  

 

Förhållandet fjäderbelastat och sprätter upp till ytan vid jämna och ojämna mellanrum och ligger hela tiden och skaver i bakgrunden. För att komma tillrätta med detta odemokratiska förhållande är det nödvändigt att lagstiftningen ändras så att samer omfattas av samma lagstiftning.

 

Men detta låter nog vänta på sig under mycket lång tid framöver. Än finns inga tendenser till att svenska staten börja ändra uppfattning i frågan.

 

Det är mot den här bakgrunden man ska läsa och bedöma förslaget.

 

Valnämnden

 

Valnämnden är en proportionellt och politiskt vald nämnd baserad på den majoritet som för tillfälligt råder i Sametinget.

 

Vid sametingsvalet 2001 beslutade Valprövningsnämnden den 11 juli 2001 att upphäva valet till Sametinget och förordnade omval. Överprövningsnämnden hade funnit att Sametingets valnämnd avvikit från föreskriven ordning vid sammanräkningen genom

 

 • Att godkänna rösterna från vallokalen i Malå trots att samtliga ytterkuvert därifrån inte varit tillslutna och bort ogiltigförklaras enligt 3 kap. 24 § Sametingslagen

 

 • Att inte avvakta med att bryta valkuverten och granska valsedlarna från vallokalröstningen till dess samtliga godkända valkuvert lagts i valurnan

 

 • Att lägga två valkuvert från brevröstningen åt sidan för särskild granskning och inte utföra detta förrän samtliga övriga valkuvert öppnats och valsedlarna granskats.

 

 • Att  mot bestämmelserna i 3 kap. 29 § andra stycket SL godkänna ett valkuvert som bestått av ett vanligt vitt kuvert och alltså inte varit av föreskriven beskaffenhet, samt genom

 

 • Att sannolikt ha godkänt två valsedlar från ett och samma valkuvert i strid med 3 kap. 22 § andra stycket SL jämfört med 18 kap. 10 § Vallagen.

 

Förslaget om ändringar i bestämmelserna om val till Sametinget

 

Det var tre delar i förslaget som under plenumsdebatten visade sig vara problematiska. De var

 

 • Överklagan av den preliminära röstlängden ska ställas till Sametingets valnämnd och dess beslut får inte överklagas.

 

 • Rättsosäkerheten vad gäller att en politisk och proportionellt vald nämnd ska räkna och fördela mandat i Sametingsvalet.

 

 • Införandet av en fyra procent spärr innan partier berättigas till att delta i mandatfördelningen samt att jämförelsetalet innan ett parti ännu inte tilldelats något mandat ändras från nuvarande 1,4 till 1,2

 

I debatten som följde var det många som tvivlade på att rättssäkerheten var tillfredsställande med tanke på att överklagan om felaktigheter i röstlängden skulle prövas av en politisk vald församling – Sametingets valnämnd och att nämndens slutliga beslut inte fick överklagas.

 

När detta påtalades kom svaret från sametingets majoritet i form av motfrågor – vill ni inte ha självbestämmande? Är ni emot självstyre? Detta är inget argument som kan godtas från en styrelse som ansvarar för Sametingets självstyre.

 

I själva verket är det så att de som har ansvaret för samiskt självstyre ­– Sametingets styrelse –­ ska garantera rättssäkerheten för sina medborgare och förklara tydligt och klart varför och på vilket sätt det är rättssäkert att en politiskt vald nämnd ska räkna och fördela mandat i Sametingsvalet. Det gjorde man inte.

 

Frågan är om man förstår innebörden av självbestämmande.

 

Den andra frågan om rättsosäkerhet var hur nämnden kommer att hantera själva valproceduren med tanke på vad som hände vid 2001 val till Sametinget och som förorsakade omval.

 

Bakgrunden till dessa tvivel kommer från det förhållandet att samer är splittrade genom svensk lagstiftning och även från alla överklaganden av den preliminära röstlängden och ifrågasättande om vilka som ska betraktas som samer har såklart betydelse för hur man bedömer rättssäkerheten i Sametingsvalet om förslaget blir verklighet.

 

Fyra procent spärren innebär att många samer som röstar på små partier som t.ex. Álbmut kommer inte att få sin röst hörd om detta blir verklighet. Vi kommer att bli utslagna från möjligheten att komma in i Sametinget.

 

Skälet till åtgärden sägs vara att detta skulle underlätta Sametingets funktion och främja den politiska stabiliteten i tinget. Álbmut har varit ett enmandatsparti sedan starten 2009. Vi har definitivt inte bidragit till instabiliteten i Sametinget under hela tiden vi varit verksamma.

 

Alla politiska åtaganden och samverkansformer vi deltagit i har vi hållit vår del av. Det finns större partier som inte gjort detta och sagt att vi är ett så litet parti så vi är inget att bry sig om. Det har vi tagit konsekvenser av och samarbetar inte längre med dessa.

 

För att komma till ett avslut i det här ärendet så blev det en kompromiss som sju av sametingspartierna kunde ställa sig bakom.

 

 

 

Kompromissen blev ett tilläggsförslag i form av en att sats till styrelsens förslag:

 

Att i hemställan be regeringen särskilt

 

 • Analysera effekterna av en procentspärr vid fördelningen av mandat i Sametinget i likhet med mandatfördelningen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige,

 

 • Överväga inrättande av en gemensamt nordiskt samiskt valprövnings- och valövervakningsorgan.

 

Om detta blir verklighet kommer Sametingsvalet att övervakas av valobservatörer från i första hand av samer från Norge, Finland.

 

Detta gäller även överklagan av den preliminära röstlängden. Överprövningsnämnden kommer att bestå av samer från i första hand Norge och Finland.

 

Om detta går att genomföra återstår att se. Det är i alla fall rättssäkert som jag ser det och något godtycke bör inte förekomma.

 

Alla samer som är uppsatta på Sametingets röstlängd är svenska medborgare. Sverige garanterar rättssäkerheten för sina medborgare och att de skulle hörsamma Sametingets hemställan – och frångå den principen för ca 8766 samer tillika svenska medborgare – genom att överföra ansvaret för Sametingsvalet till en politiskt vald nämnd – Sametingets valnämnd – samma nämnd som de 2001 fråntog den uppgiften förefaller otroligt.

 

En annan fråga man måste ställa sig är om Sametingets valnämnd har tillgång till likvärdig juridisk expertis som Länsstyrelsen i Norrbotten Län för att man ska kunna bedöma inkomna överklaganden på ett rättssäkert sätt.

 

Riksdagsproposition

 

För att underlätta valproceduren till Sametingsvalet ligger just nu en proposition på Regeringskansliet om ”Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget” enligt (Ds 2017:34).

 

Där föreslås bland annat att den som har rösträtt till Sametinget också ska vara valbar till Sametinget. Det innebär att kravet på svenskt medborgarskap tas bort.

 

På valsedlarna ska finnas information som innehåller upplysning om personvalets innebörd.

 

Den som inte är känd i vallokalen ska kunna styrka sin identitet på annat sätt än genom att legitimera sig

 

Enda krav på vittnen är att de ska ha fyllt 18 år

 

Uttrycket kroppsligt fel ersätts med uttrycket funktionsnedsättning eller liknande.

 

/Lars-Paul