Reflektioner från Sametingets extra­- och ordinarie plenum i Saxnäs 21–25 maj 2018

 

Under vecka 21 hade Sametinget plenum i Saxnäs, Lappland, Västerbottens Län.

 

Det är några av ärendena som jag särskilt vill kommentera. Plenum började med det s.k. extra plenum som oppositionen hade begärt. Nu kan man diskutera om det var ett extra plenum eller om det ordinarie plenumet var utökad med en dag.

 

Vanligtvis brukar extra plenum förläggas mellan två ordinarie plenum, men inte denna gång. Argumentet sas vara att man ville spara pengar.

 

Nordisk samekonvention

Styrelsen redogjorde om turerna kring Nordisk samekonvention. Den har varit uppe till diskussion i Samiskt parlamentariskt råd. Det är texten i några artiklar som man vill försöka ändra på. Partiledarna fick information om vilka artiklar som var aktuella under ett sekretessbelagt möte.

 

Målsättningen är att alla tre Sametingen i Finland, Norge och Sverige ska komma till en gemensam ståndpunkt vid förhandlingar med respektive omslutande stat. Nästa planerade möte där förslaget till konventionen ska diskuteras äger rum den 28-29 juni i Kiruna.

 

Lagstadgad konsultationsordning

Kulturdepartementet var på plats och informerade om turerna kring konsultationsordningen. Arbetet fortskrider och ambitionen är att hinna lägga fram den som proposition innan Riksdagen stänger inför sommaren.

 

Den är för närvarande på gemensamberedning hos Regeringen. Hur förslaget kommer att se ut i slutändan är omöjligt att säga för det ändras allt eftersom fram till att regeringen är enig om att lägga fram förslaget till Riksdagen.

 

Sametingets parlamentsbyggnad

Efter många år i långbänk tycks nu Sametinget komma fram till ett beslut om var parlamentsbyggnaden ska placeras. Första förslaget från styrelsen var att plenum skulle fastställa en alternativ ort till Kiruna. Efter en kompromiss skulle plenum utse två orter till Kiruna

 

Efter omröstning blev utslaget den att alternativa orter till Kiruna blev Vilhelmina (13 röster) och (Östersund 22 röster). Det slutgiltiga beslutet var parlamentsbyggnaden ska placeras är planerad till höstens plenum i Bredsel (Storforsen) den 13–15 november 2018.

 

Sametingets gemensamma uttalande ”Skydd av samiska byggnader”

Sametingets styrelse hade kommit med förslag om att göra ett gemensamt uttalande om bränning av samisk byggnad i Stenträsk, Storuman, Västerbottens Län den 11 april 2018. Uttalandet var lamt och luddigt skrivet och med vagt innehåll.

 

Oppositionen gjorde en alternativ skrivelse som inte accepterades av majoriteten i Sametinget. Jakt o Fiske drog därmed tillbaka oppositionens motförslag och anslöt sig till majoritetsförslaget. LPSS, Álbmut, Min Geaidnu och Ronny Svartå gjorde en egen skrivelse som blev motförslag till styrelsens förslag.

 

Det förslaget röstades ned av majoriteten i plenum. Egentligen skulle det inte varit något uttalande om Stenträsk överhuvudtaget. Styrelsens förslag på uttalande ser jag som ett försök att reparera deras tillkortakommande vid intervjun med Sameradion den 11 april 2018.

 

Då kommenterade sametingets ordförande om att man borde åtminstone låtit ägaren av byggnaden välja om den skulle fraktas bort eller brännas ned.

 

En annan styrelseledamot hänvisade till att styrelsen var en myndighet och på därför inte kunde angripa en annan myndighet. Dessa uttalanden anser jag vara styrelsens rätta uppfattning. Att nu en månad senare ha en annan ståndpunkt i frågan är inte trovärdigt. Det bör vara mycket svårt att ändra sina värderingar på en månad.

 

I stället borde man väntat och se hur styrelsen reagerar när Sameradion ringer upp för en kommentar vid nästa bränning av samiska byggnader för att se om de verkligen har ändrat ståndpunkt och ansluter sig till samisk rättsuppfattning.

 

Misstroende mot presidiets ordförande

 

Oppositionen riktade misstroende mot presidiets ordförande för hans sätt att hantera turerna kring extra plenum. Man menade att extra plenum borde ha tidigare lagts för att man på alvar skulle kunna diskutera bl.a. konsultationsordningen. Nu var den på departementsberedning för att så småningom läggas fram som proposition till Riksdagen innan den stänger till sommaren.

 

Majoritetspartierna gick senare upp i talarstolen och gjorde uttalanden om att de hade fullt förtroende för presidiets ordförande.

 

/Lars-Paul