Rapport från Sametingets plenum 2–5 oktober 2017
Mandatperiodens första plenum med den nya majoriteten i Sametingets styrelse hölls i Kiruna 2–5
oktober 2017. Jag kommer att redogöra för några ärenden som kan vara av intresse att ta del av.

Bordlagda motioner

Först på dagordningen var bordlagda motioner från plenum i Trondheim. Dessa motioner klubbades igenom utan några större diskussioner.

Första ärendet som det blev intensiv debatt kring var när preliminära budgetramar för 2018 skulle
fastställas.
Det visade sig att den sittande styrelsen hade arvoderat sig själva med 1,9 miljoner kronor utan att precisera vilka arbetsuppgifter varje ledamot skulle utföra för den lön de erhållit. Det nya som
framkom i budgetärendet var att den sittande styrelsens ambition är att inbjuda alla sametingets
partier till budgetberedning i december 2017, efter att finansdepartementet skickat ut
regleringsbreven.
Målsättningen att alla politiker ska ha någon form av ersättning för sitt politiska arbete har varit upp till diskussion länge och är inte fel. Frågan är att det borde finnas fastställda arbetsuppgifter som motsvarar det arvode man erhåller. Så var det inte nu med den nya styrelsen.

Att debatten blev så intensiv som den blev kan nog härledas från den förra oppositionens hårda kritik av den lönesättning som den förra styrelsen med Håkan Jonsson i spetsen genomförde under förra mandatperioden.


Sammanträdesplan för plenum 2018–2021

Sammanträdesplanen för mandatperioden var ett annat ärende på föredragningslistan som orsakade debatt. Två tilläggsförslag som var nästan identiskt lika lämnades av Stefan Mikaelsson
Skogssamerna och Kristina Nordling Min Geaidnu.

Båda gick ut på att någon gång under mandatperioden skulle plenum förläggas i Västernorrland och en gång i övriga Sverige. Resultatet blev att plenum beslutade att anta båda tilläggsförslagen.

Förläggningsorterna för 2018 års plenum är vecka 5–9 februari i Östersund i samband med 100 års
firandet av det första mötet anordnad av samer i Sverige. I Saxnäs 22–24 maj och i Bredsel 26–28
november.


Val av ledamöter och ersättare till Samefonden

Samefonden består av sex ledamöter med ersättare. Vi beslutade på plenum i Östersund att Álbmut inte skulle ingå i valteknisk samverkan med något annat parti.
Med den valtekniska samverkan som redan ingåtts mellan Jakt och Fiske och LPSS skulle
fördelningen av ledamöter i Samefonden bli att sametingets majoritet får fyra mandat och
oppositionen två.
Men om de partier som inte sitter i styrelsen gick samman i valteknisk samverkan skulle fördelningen av mandaten ändras så att båda blocken fick tre mandat vardera.

Av det skälet gick vi in i valteknisk samverkan med Min Geaidnu, LPSS och Jakt o Fiske. Med detta
blev jag också invald i Samefondens styrelse med Kristina Nordling, Min Geaidnu som ersättare
Dessutom blir det en mer distinkt och kraftfullare opposition som arbetar gentemot den nuvarande
majoriteten i Sametinget.

Motion 495, Upphävande om föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturvårdens
intressen vid renskötsel (STFS 2007:3)

Motionären föreslår att föreskriften ska upphävas med hänvisning till annan lagstiftning.

Med den beredning av ärendet som förelåg var det omöjligt att bedöma om Sametingets föreskrift är uppenbart obehövlig för att kunna upphävas.

En annan frågeställning var hur Sametinget ska kunna motivera att andra än renskötseln ska följa
lagar, förordningar och föreskrifter inom natur- och kulturvård när man själva anser sig inte behöva följa föreskrifter och till och med tänker upphäva dem som gäller och som Sametinget självt har fastställt.
Motionen blev återremitterad till styrelsen för ytterligare utredning.


Reflektioner
Den nya majoriteten i Sametinget har varit verksam i endast en månad. Därför är det för tidigt att
bedöma hur politiken kommer att drivas i framtiden. Styrelsen bör få mera tid på sig för att visa vad de egentligen vill med sin ganska bräckliga majoritet.

Dock finns det några funderingar som man redan nu kan ta fasta på. De har varit duktiga på att ge si själva rejäla arvoden. Det är inte fel att politiker ska ha ersättning för sitt politiska arbete.
Så var det också förra mandatperioden då vice ordföranden arvoderades för en halvtidstjänst.
Skillnaden är att då var det plenum som beslutade om arvoden och inte styrelsen.

En annan sak som framgick tydligt var att det växt fram en ny informell ledare i Sametingets styrelse, Lars Miguel Utsi, Guovssonásti. Den formelle och valde ordföranden, Per Olof Nutti,
Samelandspartiet, var ganska tam i sin framtoning.

Vilka konsekvenser detta får i den framtida relationen mellan Guovssonásti och Samelandspartiet blir spännande att följa. Det kan vara överenskommet men en osäkerhet finns om vem som egentligen är ledare i Sametingets styrelse.
/Lars-Paul