Álbmut blogg

Reglerna för Sametingets röstlängd måste ändras så att språkkriteriet sträcker sig ytterligare en generation tillbaka i tiden.

Det vore bra då det ökar chansen för att fler samer som förlorat sitt språk långt tillbaka har möjlighet  att komma med i röstlängden. Ju längre tiden går, desto svårare blir det för samer som förlorade språket at komma med i sametingets röstlängden.

 

Konsultationsordning Sametingets Roll

Konsultationsordning Sametingets roll i det svenska självstyret kräver en effektiv konsultationsordning med Staten som innebär att den ska vara baserad på en jämbördig dialog samt bilaterala samtal och förhandlingar. Álbmut arbetar därför med att inbyggda systemfel ska tas bort som tex. att byta ut föråldrad lagstiftning och ersätta den med en enhetlig och samordnad lag som innebär att det blir naturligt och enklare för Sametinget att uttrycka en klar och entydig uppfattning i principiella och viktiga frågor.

 

Lars-Paul Kroik

 

Diskussioner om samtingsvalet och var partiet står

 

Våra huvudmål inför kommande mandatperiod 2017

En av de viktigaste frågorna för Álbmut är att staten ska vidta åtgärder så att alla samer, inklusive samer utan medlemskap i sameby, har lika tillgång till land och vatten och i detta syfte införa nödvändiga lagändringar för att undvika onödiga skillnader mellan samer ur detta perspektiv.

Därför arbetar vi för att Sverige ska erkänna folket samerna även i praktisk politik och anpassa lagstiftningen till den status de har inskrivet i Regeringsformen.

Álbmut slår vakt om och vill förstärka Sametingets självbestämmande och integri-tet i betydelsen av artikel 1 i de båda MR konventionerna från 1966 samt Urfolks-deklarationen och slutdokumentet från FNs världskonferens för urfolk år 2014.

Álbmut kommer att fortsatt arbeta för att Sametinget tilldelas uppgifter och ansvar för frågor inom alla områden som berör samer tex. Länsstyrelsernas uppgifter an-gående markfrågor, ansvar för repatriering av samiska kvarlevor, administrering av jakt och fiske.

Samt arbeta vidare med att samer tar del av värdet av de naturresurser som ut-vinns i samiska område som tex. intrångsersättningar och vinstandelar ifrån gruv-näring, vind
- och vattenkraft omfördelas via Sametinget så att de kommer folket samerna till del.

Albmut vill med din hjälp åstadkomma förändringar och förverkliga drömmen om en utökad samisk gemenskap.

Sametingspartiet Álbmut

Vi är ett sametingsparti som har folkperspektivet som utgångspunkt, med inrikt-ningen på att makten utgår ifrån det samiska folket.

Framtid ska gå före Forntid

För samers lika rätt och möjligheter

Uppdaterar händelser under tiden fram till valet

En av Álbmuts viktiga frågor

 

Álbmuts syn på vilka som ska betraktas som samer.

Álbmut anser att ingen, har rätt att ifrågasätta en annan persons etnicitet. Álbmut stöder FN systemets kriterier för att definiera ett urfolk: Självidentifikation, igenkännande och erkännande. Álbmut arbetar för att regeln i Sametingslagen om att ”var och en som tagits upp i den preliminära röstlängden får överklaga beslutet såvitt avser någon annan som tagits upp” tas bort. Endast den som omfattas av ett beslut ska ha överklagansrätt i förhållande till beslutet