Álbmut blogg

 

Diskussioner om samtingsvalet och var partiet står

 

2017-03-02

Våra huvudmål inför kommande mandatperiod 2017

En av de viktigaste frågorna för Álbmut är att staten ska vidta åtgärder så att alla samer, inklusive samer utan medlemskap i sameby, har lika tillgång till land och vatten och i detta syfte införa nödvändiga lagändringar för att undvika onödiga skillnader mellan samer ur detta perspektiv.

Därför arbetar vi för att Sverige ska erkänna folket samerna även i praktisk politik och anpassa lagstiftningen till den status de har inskrivet i Regeringsformen.

Álbmut slår vakt om och vill förstärka Sametingets självbestämmande och integri-tet i betydelsen av artikel 1 i de båda MR konventionerna från 1966 samt Urfolks-deklarationen och slutdokumentet från FNs världskonferens för urfolk år 2014.

Álbmut kommer att fortsatt arbeta för att Sametinget tilldelas uppgifter och ansvar för frågor inom alla områden som berör samer tex. Länsstyrelsernas uppgifter an-gående markfrågor, ansvar för repatriering av samiska kvarlevor, administrering av jakt och fiske.

Samt arbeta vidare med att samer tar del av värdet av de naturresurser som ut-vinns i samiska område som tex. intrångsersättningar och vinstandelar ifrån gruv-näring, vind
- och vattenkraft omfördelas via Sametinget så att de kommer folket samerna till del.

Albmut vill med din hjälp åstadkomma förändringar och förverkliga drömmen om en utökad samisk gemenskap.

Sametingspartiet Álbmut

Vi är ett sametingsparti som har folkperspektivet som utgångspunkt, med inrikt-ningen på att makten utgår ifrån det samiska folket.

Framtid ska gå före Forntid

För samers lika rätt och möjligheter

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)