18-08-14

Kommentarer till turerna kring Kulturdepartementets förslag på Sametingets konsultationsordning som nu har stannat upp.

Finns nu att läsa under rapporter

 

180603

Reflektioner från Sametingets extra­- och ordinarie plenum i Saxnäs 21–25 maj 2018

finns att läsa under rapporter

 

180513

Plenumsmöten

Sametingets folkvalda organ håller plenum tre gånger per år. Aktuella handlingar finns för nedladdning i högerspalten cirka en vecka innan.

Kommande plenum 2018:

  • v. 21:
    Extra plenum 22 maj i Saxnäs
    Ordinarie plenum 23-25 maj i Saxnäs
  • v. 46: 13-15 november i Bredsel

Protokoll
De senaste protokollen finns i dokumentbanken. Protokollen läggs ut så snart de är justerade.

Plenum
Sametingets folkvalda organ, plenum, består av 31 ledamöter som är valda för fyra år. Ledamöterna representerar under mandatperioden 2017-2021 nio samepolitiska partier. Plenum sammanträder tre gånger per år.

Nämnder
Sametingets plenum utser ledamöter till kulturnämnden, valnämnden, näringsnämnden, rennäringsnämnden, språknämnden och Sameskolstyrelsen (som är en egen myndighet). Plenum utser även ett ungdomsråd.

Presidium
Plenum väljer ett presidium med ordförande (talman) och tre vice ordförande som förbereder och leder plenums möten.

Styrelse
Plenum utser inom sig en styrelse med högst sju ledamöter.

 

180512
FN rapport från utfrågningen av Sverige i Geneve 2-3 maj 2018

 

2018-05-05

Álbumt höll partistämma 5 maj i Luleå.

 

Vald styrelse enlig nedan:

Ordförande Lars Paul Kroik

Vice ordförande Marita Granström

Sekreterare Karl Einar Enarsson

Kassör Joakim Påve

Ledamot Eva Bergström

Suppleanter Stina Sarri, Lilia Mikaelsson och Erika Enarsson Lasko

 

Joakim Påve

Partiet hälsar Joakim Påve välkommen i styrelsen

 

 

2018-04-14

Kommentarer till kåtabränningen i Stenträsk, Storuman, Lappland den 11 april 2018 går att läsa under Rapporter

 

2018-04-03

Álbmut har årsmöte lördag den 5 maj 2018. Plats: Naran Hotell, Hermelinsgatan 10, 97238 Luleå.

Intresserade är välkomna! Tyvärr har vi inga möjligheter att bidra till resor, boende eller andra utgifter.

 

2018-03-09

Samefonden har möte den 21–22 mars 2018 på Sametingets kansli i Kiruna

 

2018-03-05

Fortsatt samråd om lagstadgad konsultation i frågor som rör det samiska folket äger rum på Kulturdepartementet, Stockholm onsdag den 14 mars 2018 kl. 13:30–16:30

 

PRESSMEDDELANDE 2018-02-23

 

Samiska folket förs bakom ljuset av sametingets styrelse

Albmut, LPSS, Mijjen Geajnoe och Jakt och fiskesamerna har länge arbetat för att en konsultationsordning skall komma på plats då vi ser denna som ett första led i ett ökat samiskt självbestämmande och inflytande i frågor som rör det samiska folket.  Den nya styrande alliansen har sedan valrörelsen motarbetat denna process och också i remissyttrandet motsagt sig konsultationsordningen i dess nuvarande form. För att frågan i huvudtaget skall lyftas har nuvarande opposition, i enlighet med sametingets arbetsordning, begärt ett extra plenum. Nuvarande styrelse tillsammans med presidiets ordförande har motsatt sig detta och istället valt att lägga till en extra dag vid ordinarie plenum i maj. Enligt den information som finns så skall dock regeringen redan i mitten av april överlämna lagrådsremissen. 5-6 veckor senare beräknar departementet att propositionen överlämnas till riksdagen.  Det vill säga att konsultationsordningen kommer avgöras i riksdagen samtidigt som den första gången debatteras offentligt inför det samiska folket.

 

  • Den nya styrelsens hanterande av frågan är amatörmässig, säger Christina Åhrén, Mijjen Geajnoe. När de väl får ändan ur vagnen för att ta tag i denna viktiga fråga har tåget redan lämnat perrongen fortsätter Christina Åhrén.

 

  • Är det kanske en medveten strategi att genom senfärdighet låta samiska folket vara passiv mottagare av riksdagens lagstiftning undrar Lars-Jonas Johansson, LPSS.

 

  • Kan man numera förvänta sig att styrelsen kommer arbeta för att föra det samiska folket bakom ljuset i frågor som berör dem säger Josefina Skerk, Jakt och Fiskesamerna.

 

  • Det ska också förtydligas att den information som departementet delat med sig av avsevärt skiljer sig från den information som styrelsen delat med sig till av till oppositionen, vi förväntar oss helt enkelt större professionalitet säger Lars-Paul Kroik, Albmut

 

För mer information

Christina Åhrén Mijjen Geajnoe, 070-2867777

Lars-Jonas Johansson LPSS, 070-2521766

Josefina Skerk Jakt och fiskesamerna, 070-5822121

Lars-Paul Kroik Albmut, 070-5904790

2018-02-23

 

Vid Sametingets plenum i Östersund 5–9 februari 2018 begärde oppositionen extra plenum senast under mars månad 2018 för att kunna lämna synpunkter på och diskutera bl.a. förslaget på – En lagstadgad konsultationsordning för det samiska folket.

 

Nu har presidiet haft möte och ordföranden Paulus Kuoljok beslutade att extra plenum ska hållas dagen före ordinarie plenum dvs. 22 maj 2018.

 

Att förslaget på konsultationsordningen planeras att lämnas in till Lagrådet för granskning den 29 mars 2018 för att senare lämnas till Riksdagen som proposition tycks inte ha påverkat beslutet om vilken dag extra plenum ska förläggas.

 

När Sametinget får tillfälle att debattera konsultationsordningen – den 22 maj 2018 – har det gått nästan två månader sedan Lagrådet fått in förslaget för granskning.

 

Hur man då i efterhand ska kunna påverka förslaget till konsultationsordning är för mig en gåta, men kanske Presidiets ordföranden är den som vet.

 

Skälet till – enligt ordföranden – varför extra plenum förläggs i samband med ordinarie plenum är enligt Sameradion ”ekonomiska” och att det ”inte är nödvändigt att hantera konsultationsordningen innan den 20 mars”.

 

Konsultationsordningen handlar om samisk kultur – Regeringsformen – och gäller hela folket. Att då politisera denna fråga genom att med alla medel hålla oppositionen utanför – vad är man egentligen rädd för? – är olyckligt.

 

Dessutom kan man med fog ställa sig frågan om Presidiets ordförande missuppfattat sin roll som Sametingets ordförande när han så tydligt politiserar inte bara konsultationsordningen utan också Presidiets roll – som egentligen ska vara representativt för hela Sametinget och det Samiska folket.

 

/Lars-Paul

 

 

2018–02–18

Sametingets presidium har möte om begärt extra plenum den 21 februari 2018

 

2018-02-15

Sametinget har möte om Sanningskommissionen den 6–7 mars 2018 i Kiruna

 

2018-02-13

Reflektioner från plenum i Östersund 5–9 februari 2018 går att läsa under rapporter

Álbmuts styrelse efter årsmötet 2017-08-05

Lars-Paul Kroik                  

Marita Granström             

Eva Bergström                   

Karl-Einar Enarsson           

Jon Sarri                             

 

Lilian Mikaelsson               

Stina Sarri 

Nina Skårpa                         

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Partisekreterare

Ledamot

 

Suppleant

Suppleant

Suppleant

 

Din Rubrik